قزوین کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران روبروی پمپ بنزین دلیلی شرکت درخشان
تلفن : ۳۳۲۹۲۵۳۱-۰۲۸
تلفن های واحد فروش : ۰۲۸۳۳۲۹۲۵۳۱ الی ۳۳
همراه : ۰۹۱۰۴۴۵۵۸۰۴ و ۰۹۱۹۱۸۴۹۶۹۱
تلفن مالی : ۰۲۸۳۳۲۹۲۵۳۲
فاکس: ۰۲۸۳۳۲۹۲۶۳۱ و ۰۲۸۳۳۲۹۲۵۳۲
تلفن خدمات پس از فروش : ۰۲۸۳۳۲۹۲۶۳۲ و ۰۹۱۰۰۷۹۵۵۸۰
ایمیل : 

Enter street adress here. Or any other information you want.