سمپاش 400 لیتری زراعی با بوم 8 متر و 10 متر اسمارت فارم