سوپاپ اطمینان پمپ و گپ (کور کن) انتهای بوم سمپاش اسمارت فارم

2,500,000  2,400,000 

سوپاپ اطمینان از آوردن فشار بالاتر از حد استاندارد به پمپ جلوگیری کرده و با رفتن فشار بالا وار دعمل شده و فشار به سمت مخزن سمپاش برمیگرداند و مانع از اسیب به پمپ میگردد.

گپ انتهای بوم در اخر لوله سمپاش بسته میشود و مانع از خروج سم از بوم سمپاش میشود.