ست صفحه ترمز اهنی و برنزی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ . ۳۹۹ . ۴۷۵ . ۴۸۵

    ست صفحه ترمز اهنی و برنزی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ . ۳۹۹ . ۴۷۵ . ۴۸۵